Expertní skupina

Expertní skupina je jednou z aktivit projektu „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením“. Jde o pracovní setkání odborníků z různých oblastí, kteří se ve své praxi mají šanci potkat s ženami, které jsou ohrožené, nebo jsou přímo oběti sexuálního násilí či zneužívání. V projektu se tato skupina má sejít 2x. Z toho už jedno setkání proběhlo.

Cílem těchto dvou setkání je:

  1. Vytvořit plastický obrázek toho, co se stane, když je nějaká žena s mentálním postižením v České republice ohrožena, nebo se stane obětí sexuálního násilí či obtěžování. Jde nám o to zjistit, jaká je v současné době dostupná pro tuto ženu a lidi v jejím okolí podpora, jaké prostředky se nabízí pro řešení takovéto situace z hlediska prevence, rozpoznání situace, pomoci oběti a práce s agresorem nebo agresorkou.
  2. Identifikovat v systému prevence, pomoci oběti a práce s agresorem nebo agresorkou slabá místa.
  3. Přemýšlet nad možnými řešeními, zlepšeními, spolupráci a výměnu zkušeností.
  4. Vytvořit skupinu, která bude i po skončení projektu nadále propojena, bude navzájem fungovat jako konzultační orgán pro případy sexuálního násilí na ženách s mentálním postižením.

1. setkání expertní pracovní skupiny o sexuálním násilí na ženách s mentálním postižením

Toto setkání proběhlo 27. ledna 2016 a zúčastnilo se ho 17 odborníků z různých oblastí. Mezi odborníky byla i žena s mentálním postižením, která má zkušenost se sexuálním obtěžování, které zažila prostřednictvím sociální sítě Facebook. Kromě ní se setkání zúčastnili pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí, intimní důvěrníci ze služeb, expert na sexualitu lidí s mentálním postižením, pracovnice poradenského centra pro oběti násilí, pracovnice intervenčního centra, právníci. Výstupem setkání je popis situace, identifikace některých slabých stránek a některých problémů v této oblasti a nápady, co by se mohlo dělat, jak pracovat společně. Jedná se zatím o pracovní verzi, na které budeme dále pracovat. Finální podoba tohoto popisu bude uveřejněna na těchto webových stránkách.

V této záložce dále bude:

  • Kontakt na jednotlivé odborníky, kteří jsou ochotni poskytnout konzultace v oblasti sexuálního násilí a obtěžování na ženách s mentálním postižením.
  • Detailnější popis nástrojů, které lze v těchto případech použít.
  • Popis problematiky nahlašování nebo překažení těchto činů.